>

Giffits GmbHs generelle vilkår og betingelser 

Giffits GmbHs generelle vilkår og betingelser

Gyldighetsområde

Vi kjøper og selger kun i henhold til våre generelle forretningsbetingelser. Motbekreftelser som ikke er i samsvar med våre vilkår, vil bli avvist.

Forpliktelser

For bestillinger over Internett opprettes en kontrakt mellom kjøper og Giffits GmbH når Giffits GmbH har akseptert ordren. Dette gjøres ved å sende en oppdragsbekreftelse per e-post. Utsendelse av oppdragsbekreftelse er ingen godkjenning fra Giffits GmbH sin side, men tjener utelukkende som en bekreftelse på mottatt bestilling. Punktet etter A§649, avsnitt 1, linje 1 BGB om kundens gjeldende kunderettigheter, begrenses til særskilte grunner. Ved åpenbare typografiske, trykk- og regnefeil, er Giffits GmbH pålagt tilbakeføring, med mindre den andre parten er villig til å godta denne avtalen på de vilkår som var åpenbart ment. Våre ansatte er ikke autorisert til å inngå muntlige sideavtaler eller å gi muntlige forsikringer som går utover innholdet i den skriftlige avtalen.

Leverings- og tjenesteomfang

Over- eller underleveranser på opptil 10 % er tillatt. I så fall er avtaleparten som behørig varslet den underleveransen i henhold til §§ 377 HGB, bare ansvarlig for leveringsprisen som tilsvarer den faktisk leverte mengden. Overleveranser på opptil 10 % påhviler avtaleparten dersom avtaleparten ikke har oppfylt klagen i samsvar med § 377 HGB. I dette tilfellet påhviler det også avtaleparten å betale den forholdsmessig økte prisen, som kan henføres til overskytende levering. Skulle avtaleparten ha klaget korrekt i samsvar med § 377 HGB i tilfelle overlevering, er han ikke skyldig i det overskytende beløpet på den overskytende leveransen, dersom han ikke har interesse av den overskytende leveransen og meddeler Giffits GmbH dette innenfor gjeldende frist om feil i henhold til §§ 377 HGB. Han er imidlertid forpliktet til å returnere overskytende varer til Giffits GmbH på forespørsel. Over- eller underleveranser gir deg ikke rett til å nekte aksept eller å trekke deg fra kontrakten.

Vi har til enhver tid rett til å foreta delleveranser og partielle tjenester, med mindre den delvise leveringen eller tjenesten ikke er rimelig for kunden.

Dersom fraktkostnadene for en forsendelse overstiger de forventede fraktkostnadene, forbeholder Giffits GmbH seg retten til å overføre tilleggskostnadene til kunden. Ved bestillinger fra utlandet kan også tollavgifter eller importavgifter pådras i mottakerlandet. Slike kostnader er på din bekostning; vi har ingen innflytelse på avgifter og deres beløpsgrense.

Leverings- og tjenestetid

Leveringsdatoer eller -frister er bare bindende dersom det bekreftes av oss skriftlig eller via faks. Leverings- og serviceforsinkelser på grunn av force majeure og hendelser som gjør leveranse midlertidig vanskeligere eller umulig for oss, gjør oss ikke ansvarlige for bindende avtalte frister og datoer. De gir oss rett til å utsette leveransen eller tjenesten så lenge hindringen varer pluss en rimelig oppstartstid eller til å annullere kontrakten helt eller delvis på grunn av den uoppfylte delen. Forutsatt at vi er ansvarlige for manglende overholdelse av bindende frister og frister eller er i mislighold, er vårt ansvar for hver fullført forsinkelsesuke en halv prosent av fakturaverdien (ekskl. moms) på leveranser og tjenester som berøres av forsinkelsen, men totalt til ikke mer enn fem prosent av fakturaverdien til varene og tjenestene som berøres av forsinkelsen. Ytterligere krav er utelukket, med mindre forsinkelsen er basert på grov uaktsomhet fra vår side.

Materialreservasjon

Vi forbeholder oss retten til mindre eller ubetydelige avvik i form av farge, materialtykkelse og design. Vår informasjon om leverings- og serviceobjektet er beskrivelser eller merkinger, og ingen garanterte egenskaper.

Risikooverføring

Risikoen overføres til kjøperen så snart sendingen er overlevert til personen som utfører transporten. Hvis forsendelsen forsinkes på kundens anmodning, overgår risikoen til denne med varsel om klarering av forsendelse.

Garanti

I tilfelle av forsendelser eller varer som ikke leveres direkte til oss, er vi ikke forpliktet til å underkaste varene en grundig inspeksjon av feil eller fullstendighet fra vår side. Vår klage anses derfor som rettidig dersom kunden umiddelbart har rapportert til oss og vi straks har sendt denne klagen til vår leverandør. Eventuelle klager må gjøres umiddelbart og skriftlig. Kunden er i denne forstand vår sluttkunde, ikke transportøren, speditøren eller en annen representant

Eierforbehold

Varen forblir vår eiendom til full betaling av denne. Imidlertid har kjøper rett til å videreselge de reserverte varene i normal forretningsdrift. Ved videresalg tildeler kjøper alle krav om videresalg til oss som en forholdsregel. I tilfelle tredjeparts tilgang til den reserverte varen, er kjøper informert om vårt eierskap og må informere oss om prosessen umiddelbart.

Betaling

Leveringen av varene foregår mot forskuddsbetaling, med mindre en annen betalingsform er uttrykkelig avtalt mellom avtalepartene. Med mindre annet er avtalt, skal fakturaene avgjøres umiddelbart, men senest innen fjorten (14) dager. Rabattfradrag er bare tillatt dersom det er uttrykkelig avtalt.

Jurisdiksjon

Tysk lov gjelder utenom FNs salgslov. Eksklusiv jurisdiksjon og oppfyllelsessted for alle krav i forbindelse med forretningsforhold er Giffits GmbHs registrerte kontor. Giffits GmbH har rett til å saksøke i kundens generelle jurisdiksjon.

Databeskyttelse

Giffits GmbH sikrer at behandlingen av personopplysninger fra kjøper overholder databeskyttelsesforskriftene, spesielt DS-GVO og BDSG, samt andre relevante juridiske normer. Bare data som er absolutt nødvendige for bruk av en tjeneste, behandles. Personopplysninger behandles konfidensielt. De overføres kun til tredjepart dersom dette er absolutt nødvendig med henblikk på utførelse av kontrakten. Ytterligere detaljer finner du i vår personvernpolicy.

Ansvar

For innhold på internettsider som vi lenker til overtar vi intet ansvar. Giffits GmbH regner ikke innholdet på de lenkede sidene som eget. Giffits GmbH påtar seg intet ansvar for aktualitet, fullstendighet, kvalitet, korrekthet etc. av oppgitt informasjon eller data. Giffits GmbH gir ingen forsikringer eller garantier for direkte, indirekte eller andre henvisninger til andre nettsteder og deres innhold. Det adskiller seg uttrykkelig fra innholdet på de hyperkoblede, lenkede eller tilkoblede nettsteder og adopterer ikke disse nettstedene som sine egne. Giffits GmbH er under ingen omstendigheter ansvarlig overfor kunden eller tredjepart for eventuelle direkte, indirekte eller andre følgeskader som følge av bruken av denne eller en tilkoblet eller lenket nettside.

Opphavsrett

Alle bruksrettigheter for opphavsrett i enhver prosess og for ethvert formål med skisser, utkast, originaler, filmer og lignende opprettet av Giffits GmbH, forblir hos Giffits GmbH, med mindre annet er regulert. Tilbudet på nettstedet er levert og overvåket av Giffits GmbH, Hamburg. Alle data, informasjon og materiale på dette nettstedet, ikoner/bilder, illustrasjoner, lyd og videoklipp er beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter eid eller kontrollert av Giffits GmbH eller andre parter og for hvem Giffits GmbH Lisenser ble gitt. Dette materialet/dataene må ikke kopieres, reproduseres, publiseres, lastes ned (uploaded), overføres eller distribueres på annen måte, inkludert via e-post og andre elektroniske midler. Uten tidligere skriftlig samtykke fra eieren er endring av data, informasjon og materialer, bruk av dem på andre nettsteder eller på nettverksforbundne datamiljøer, og bruk til andre formål enn personlig, ikke-kommersiell, et brudd på opphavsrett, varemerker og andre eiendomsrettigheter og følgelig forbudt. Vi forbeholder oss retten til påtale ved brudd på opphavsretten.

Obligatorisk og teknisk informasjon for batterier

Vår plikt som forhandler til å motta retur:

Som forhandler er vi juridisk forpliktet til vederlagsfritt å ta imot batterier og oppladbare batterier som er kjøpt fra oss og sendt i retur. Vennligst godta dette tilbudet og bidra til å holde miljøet rent.

Din retursendeplikt som forbruker:


Batterier og oppladbare batterier hører ikke hjemme i husholdningsavfallet. Siden 1998 har batteribestemmelsen forpliktet alle borgere til å returnere brukte batterier og oppladbare batterier utelukkende gjennom handels- eller innsamlingssteder spesielt opprettet for formålet. Hvis du vil returnere batteriene til oss, må du sørge for at forsendelsen er tilstrekkelig frankert.

Angrefristloven for forbruker

I henhold til § 377 HGB (tysk handelslov) må kjøper umiddelbart inspisere leverte varer og rapportere eventuelle feil for ikke å miste garantikravene sine. Leverte varer tas kun tilbake etter en på forhånd inngått skriftlig avtale mellom kjøper og Giffits GmbH.
Varer som er levert på forespørsel fra kjøper med et reklamevedlegg blir i utgangspunktet ikke tatt tilbake. Med mindre bestemmelsene i punkt 3 "Leverings- og serviceomfang" og/eller punkt 7 "Garanti" i våre vilkår og betingelser gjelder. Returforsendelseskostnadene ligger på kjøper. Returforsendelser aksepteres ikke av Giffits GmbH. Det er ingen krav på fornyet levering av varene. Prøver kan bare leveres på faktura. Det er ingen returrettsavgift for prøver, med mindre bestemmelsene i punkt 7 "Garanti" i våre vilkår og betingelser gjelder.
Ved kjøp av mer enn 100 stykker av varen bestilt som et utvalg, vil prøvekostnadene bli belastet bestillingen. For produkter med større minimumskjøpsmengder vil ekspansjonskostnadene dekkes når du kjøper minimumskvantum.
Behandling av klageforespørselen tar vanligvis 2-3 virkedager. Ta kontakt med din personlige kontakt hos Giffits. Du kan også kontakte oss via e-post post@giffits.no eller via faks på +49 (0)40 2788 201-79.

Ved kjøp av mer enn 100 artikler som du allerede har kjøpt en vareprøve av, vil kostnad for vareprøven bli avregnet mot den nye bestillingen. Produkter som har en minstemengde som er høyere enn 100, vil avregnes ved bestilling av minstemengde.

Annet

Alle økologiske og biologiske produkter med godkjenningstempel er sertifisert med biosertifiseringsnummer DE-ÖKO-001 i henhold til artikkel 29 i EUs organiske regulering.

Salvatorisk klausul

Skulle de enkelte bestemmelsene i disse vilkårene være helt eller delvis ugyldige eller inneholde en luke, skal gyldigheten av de resterende bestemmelsene forbli upåvirket.

Giffits GmbH
Weidestraße 122 b
22083 Hamburg
Tyskland
Telefon: 21 939 624
Faks: +49 (0)40 2788 201-79
www.giffits.no
post@giffits.no

Eier: Marcus Schulz, Thorsten Schmidt
Daglig leder: Marcus Schulz, Thorsten Schmidt


Status: Hamburg, April 2010

Din Giffits service-hotline
21 939 624
Man-Fre Kl 0800-1800
Send oss dine ønsker i en epost post@giffits.no
eller benytt vårtKontaktskjema
Har du flere spørsmål? Til ofte stilte spørsmål